2015-01-30

Alla Som civilministern poängterar är tanken om att välfärdens medarbetare vill och kan en viktig del i det viktiga arbetet med att hitta nya och ändamålsenliga styrmodeller i den offentliga sektorn. Inför det kommande arbetet är det därför vår förhoppning att, tillsammans med ett kvalitetsarbete som utgår från gemensamma värderingar i vården och omsorgen, erfarenheterna av idéburet driven [...]


2015-01-30

Kvalitet och utveckling En forskningsöversikt har visat att samarbete mellan professionsgränser skapar bättre samordning kring en patients rehabilitering. Genom regelbundna möten av ett och samma interdisciplinära team kan man följa upp och arbeta mot gemensamma mål. Det leder även till att patient-information inte ”faller mellan stolarna”. Forskningen är tydlig. Teamwork och samordning är nödvändig för att skapa bättre förutsättningar [...]


2015-01-30

Kvalitet och utveckling Nu kan du ansöka eller nominera en verksamhet till BraVås hedersutmärkelse. Ansökan ska bestå av en beskrivning av hur man tillsammans med de äldre har utvecklat verksamheten. Metoderna ska vara kunskapsbaserade och vara möjlig att följas upp systematiskt. Typ av utvärdering av arbetsmetoden ska framgå samt vilken betydelse det har fått för de äldre. Ansökan ska [...]


2015-01-29

Medlemmar Arvsfondsprojektet mellan Kriminalvården och Göteborgs Räddningsmission/Solrosen presenterar sin slutrapport. Fokus har varit på de ca 20 barn per år som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder. ”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef och medarbetare på anstalten, har goda ambitioner och anstränger sig för att hantera de svårigheter som uppstår i den dagliga [...]


2015-01-27

Idéburet företagande I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver företrädare för Forum, Svenska Kyrkan, Kommunalarbetarförbundet och Röda Korset att en av de lösningar politiker har diskuterat för att hantera ökande behov av och förväntningar på omsorgen är fler ideella insatser. Men ideellt arbete kan inte stärka välfärden om det ställs emot det professionella arbetet. Fler frivilliga i [...]


2015-01-26

Idéburet företagande Upphandlingsfrågor, utvecklingsmöjligheter, behovet av näringspolitik för idéburna företag stod i fokus under välbesökta diskussioner som en eftermiddag avslutade projektet Idéburet företagande – vinst för välfärden. På bilden talar Karin Thalén från HSB Omsorg under en av paneldiskussionerna, tillsammans med Vårdförbundet, Nyföretagarcentrum och Coompanion. På seminariet talade politiker av olika kulörer, exempelvis ett centerpartistiskt kommunalråd från Örebro och [...]


2015-01-21

Idéburet företagande Famna replikerar på DN-debatt att om Nils Karlsson och Mattias Lundbäck från Ratio (18/1) menar allvar med att det ska finnas äldreboenden, kvinnojourer och vårdcentraler som drivs idéburet så behöver dessa samtidigt tillgång till nationella utvecklingsstrukturer liknande de som i dag finns för kommuner och landsting, skriver Truls Neubeck och Karin Svedberg, kvalitetsansvarig respektive FoU-samordnare [...]


2015-01-21

Kvalitet och utveckling Stiftelser som ägare är betydelsefulla även i näringslivet och modell för många framgångsrika företag som exempelvis IKEA och inom Wallenbergsfären. Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School presenterade den 20 januari sitt forskningsprojekt ”Industrial Foundations as Owners” på ett seminarium arrangerat av SNS. Steen Thomsen har studerat näringslivets stiftelseägda företag och kontstaterar att dessa karaktäriseras [...]


2015-01-21

Alla Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi [...]


2015-01-20

Medlemmar Idag har Psoriasisföreningen i Stockholms län fått ta emot Bemötandepriset från Stockholms läns landsting (SLL) vid en ceremoni i Landstingshuset. I priset ingår ett seminarium där vinnaren berättar om sin verksamhet, ett diplom, en penningsumma på 100 000 kronor samt en minnesgåva. ”Genom att erbjuda lättillgänglig hudsjukvård av högsta kvalitet har Psoriasisför- eningen under många år [...]